ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

H Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου
Μάθησης και Νεολαίας, ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών επιτυχόντων από
το Παράλληλο Μηχανογραφικό για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για το
έτος κατάρτισης 2022-2023, από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι
και τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022.

https://stadiodromia.gr/enhmer2sh/21_22/294.pdf