ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ(ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΑΣΥΝΟΜΙΚΕΣ ΚΛΠ) ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑ.Λ.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή
στα Α.Ε.Ι, στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές των Α.Σ.Σ.Υ., στη σχολή
Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας, στη σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
καθώς και στη Σχολή Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού, μόνο εφόσον έχουν επιτύχει στις πανελλαδικές
εξετάσεις βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης) και της Ελάχιστης Βάσης
Εισαγωγής των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική
κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών), όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Ειδικότερα, για την εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση λαμβάνονται υπόψη
κατά σειρά:
α) η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα
ή εισαγωγική κατεύθυνση, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση,
β) η Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση,
γ) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα του τομέα σπουδών/ειδικότητάς του [δηλαδή τα δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας και τα
δύο (2) μαθήματα της ειδικότητας].
2
Εάν η εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση προϋποθέτει την εξέταση σε ένα
(1) ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, το σύνολο των μορίων εξάγεται από τα
τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του τομέα σπουδών/ειδικότητας συν το ειδικό μάθημα
ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, κατά περίπτωση.
Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες
του στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας.
Η επίτευξη α) της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση και β) της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση απαιτείται για
τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων της γενικής κατηγορίας, καθώς και των, κατά
περίπτωση, προβλεπόμενων ειδικών κατηγοριών, με εξαίρεση τους υποψηφίους που υπάγονται: α) στις
υποπερ. i, ii, iii και vii της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), β) στην παρ. Α΄ του
άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α΄266), γ) στην περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68)
και δ) στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
Εάν o υποψήφιος με το σύνολο των μορίων που επιτυγχάνει, εισάγεται σε περισσότερες από μία σχολές,
τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, τελικά εισάγεται σε εκείνη τη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική
κατεύθυνση που προσδιορίζει στο μηχανογραφικό του δελτίο με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση
με τις άλλες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που έχει δηλώσει.
ΙΙ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 1. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Β.Ε.
  Αρχικά, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων το διάστημα της ελάχιστης και
  μέγιστης τιμής του συντελεστή: α) της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων και
  β) της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών
  κατευθύνσεων.
  Στη συνέχεια τα ιδρύματα εισαγωγής καθορίζουν: α) τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή
  εισαγωγική κατεύθυνση, ο οποίος βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής που
  έχει καθοριστεί με την ανωτέρω υπουργική απόφαση και β) τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών
  μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, ο οποίος βρίσκεται
  εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής που έχει καθοριστεί με την ανωτέρω υπουργική
  απόφαση.
  Για τις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση
  σε ένα (1) ή περισσότερα ειδικά μαθήματα με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων μεταξύ
  περισσοτέρων (πχ Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά), τα ιδρύματα εισαγωγής αποδίδουν έναν (1)
  συντελεστή για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής, ο οποίος βρίσκεται εντός του
  διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής που έχει καθοριστεί με την ανωτέρω υπουργική απόφαση.
  Για τις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση
  σε περισσότερα του ενός συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα (πχ Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο), τα
  ιδρύματα εισαγωγής δύνανται να αποδώσουν διαφορετικούς συντελεστές για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε.
  καθενός εξ’ αυτών, οι οποίοι βρίσκονται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής που έχει
  καθοριστεί με την ανωτέρω υπουργική απόφαση.
  3
  Επισημαίνεται ότι για τις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες
  προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα ιδρύματα
  εισαγωγής δύνανται να αποδίδουν διαφορετικό συντελεστή για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού
  μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική
  κατεύθυνση εντός του διαστήματος τιμών που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, και
  διαφορετικό συντελεστή για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση εντός
  του διαστήματος τιμών που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Για τις σχολές συναρμοδιότητας άλλων υπουργείων, ο συντελεστής: α) της Ε.Β.Ε. ανά σχολή και β) της
  Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή καθορίζονται με απόφαση του
  Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση του κατά περίπτωση
  συναρμόδιου Υπουργού.
  Σύμφωνα με τα παραπάνω εκδόθηκαν: α) η αριθμ. Φ.251/22973/Α5/26-2-2021 (Β΄ 774) υπουργική
  απόφαση με την οποία καθορίστηκαν η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του Συντελεστή της Ε.Β.Ε. των σχολών,
  τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων καθώς και η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του Συντελεστή της
  Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (πανελλαδικές 2021) και εφεξής και β) η αριθμ.
  Φ.251/53234/Α5/13-5-2021 (Β΄ 1930) υπουργική απόφαση με τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης
  Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης
  Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των
  υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α.,
  στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής
  Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και
  στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.
 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Β.Ε.
  α) Υπολογισμός της Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης:
  Η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του
  συντελεστή της Ε.Β.Ε. με τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα πανελλαδικά
  εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με την παρ. 3.
  β) Υπολογισμός της Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή,
  τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση:
  Η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή
  εισαγωγική κατεύθυνση προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. του ειδικού
  μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον μέσο όρο των βαθμολογικών
  επιδόσεων στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, σύμφωνα με την παρ. 3.
  Οι Ε.Β.Ε. που προκύπτουν σύμφωνα με τις διαδικασίες των περ. α΄ και β΄ στρογγυλοποιούνται στο
  δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Κατά τον υπολογισμό τους, δεν λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές
  βαρύτητας των μαθημάτων.
  4
 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ (Μ.Ο.) ΤΩΝ Μ.Ο. ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
  Α. Πρόσβαση σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση όπου ΔΕΝ απαιτείται εξέταση σε ειδικό
  μάθημα.
  Διαδικασία υπολογισμού του Μέσου Όρου των Μέσων Όρων (Μ.Ο. των Μ.Ο.) των βαθμολογικών
  επιδόσεων για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η
  εισαγωγή στις οποίες ΔΕΝ προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή
  πρακτικές δοκιμασίες:
  α) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι προσβάσιμες από έναν (1) τομέα
  σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει μία (1) Ειδικότητα, η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια
  και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από τον M.O. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα
  (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (M1, M2, M3, M4) του Τομέα σπουδών/Ειδικότητας, με την
  επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
  Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων
  = M.O.M1 + M.O.M2 + M.O.M3 + M.O.M4
  των υποψηφίων στα M1, M2, M3, M4 4
  Ε.Β.Ε. Τμήματος = Μ.Ο. των Μ.Ο. στα M1, M2, M3, M4 Χ Συντελεστή Ε.Β.Ε. Τμήματος
  όπου «Μ.Ο.M1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
  εσπερινών ΕΠΑ.Λ. στο 1ο μάθημα (Νέα Ελληνικά) του συγκεκριμένου τομέα σπουδών/ειδικότητας,
  «Μ.Ο.Μ2» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
  εσπερινών ΕΠΑ.Λ. στο 2ο μάθημα (Μαθηματικά) του συγκεκριμένου Τομέα σπουδών/Ειδικότητας,
  «Μ.Ο.M3» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
  εσπερινών ΕΠΑ.Λ. στο 3ο μάθημα (1ο Ειδικότητας) του συγκεκριμένου Τομέα σπουδών/Ειδικότητας,
  «Μ.Ο.M4» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
  εσπερινών ΕΠΑ.Λ. στο 4ο μάθημα (2ο Ειδικότητας) του συγκεκριμένου Τομέα σπουδών/Ειδικότητας.
  β) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι προσβάσιμες από έναν (1) τομέα
  σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερες από μία ειδικότητες με κοινά ή διαφορετικά
  μαθήματα ειδικότητας, η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από τον
  M.O. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά
  εξεταζόμενα μαθήματα (M1, M2, M3, M4) με την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του
  ν. 4186/2013.
  Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα δύο (2)
  μαθήματα γενικής παιδείας του τομέα σπουδών λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις του
  συνόλου των υποψηφίων του τομέα σπουδών, στον οποίο εντάσσεται η οικεία σχολή, τμήμα ή
  εισαγωγική κατεύθυνση, με την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.
  Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα δύο (2)
  μαθήματα ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων μίας (1)
  Ειδικότητας του τομέα σπουδών, ήτοι της Ειδικότητας που παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο
  βαθμολογικής επίδοσης στα μαθήματα ειδικότητας, με την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου
  13Δ του ν. 4186/2013. Συγκεκριμένα, αρχικά υπολογίζονται οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων
  των υποψηφίων, ανά Ειδικότητα, στα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας και ακολούθως υπολογίζεται ο
  5
  μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα μαθήματα αυτά. Για την εξαγωγή της
  Ε.Β.Ε., κατόπιν, θα αξιοποιηθούν οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα
  μαθήματα εκείνης της Ειδικότητα, που παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων, σύμφωνα
  με το προηγούμενο εδάφιο.
  Ο υπολογισμός της Ε.Β.Ε. γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους:
  i) Αρχικά υπολογίζονται οι 2 μέσοι όροι των 2 μαθημάτων γενικής παιδείας όλων των Ειδικοτήτων. Για
  παράδειγμα, στον Τομέα Α με 4 Ειδικότητες:
  = Άθροισμα βαθμών του συνόλου των υποψηφίων του Τομέα Α στα Νέα Ελληνικά
  Πλήθος του συνόλου των υποψηφίων του Τομέα Α
  = Άθροισμα βαθμών του συνόλου των υποψηφίων του Τομέα Α στα Μαθηματικά
  Πλήθος του συνόλου των υποψηφίων του Τομέα Α
  ii) Στη συνέχεια υπολογίζονται οι 4 μέσοι όροι των μέσων όρων των 2 μαθημάτων ειδικότητας ανά
  Ειδικότητα:
  = Μ.Ο. ΜΕιδ-α-1 + Μ.Ο. ΜΕιδ-β-1
  2
  Όπου Μ.Ο.ΜΕιδ-α-1 είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στο πρώτο μάθημα ειδικότητας του
  συνόλου των υποψηφίων της Ειδικότητας 1 και Μ.Ο. ΜΕιδ-β-1 είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών
  επιδόσεων στο δεύτερο μάθημα ειδικότητας του συνόλου των υποψηφίων της Ειδικότητας 1.
  Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται οι μέσοι όροι των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων ανά
  ειδικότητα και στις άλλες 3 Ειδικότητες του Τομέα Α: ΜΟ ΜΕΙΔ 2 ΤΟΜ Α, ΜΟ ΜΕΙΔ 3 ΤΟΜ Α και ΜΟ ΜΕΙΔ
  4 ΤΟΜ Α, από τη σύγκριση των οποίων προκύπτει πχ ότι ο ΜΟ ΜΕΙΔ 3 ΤΟΜ Α είναι ο χαμηλότερος.
  Ο ΜΟ ΜΕΙΔ 3 ΤΟΜ Α (ο χαμηλότερος από τους 4 αυτούς μέσους όρους) οδηγεί στην επιλογή της Ειδικότητας
  η οποία θα ληφθεί υπόψη (ως προς τις βαθμολογικές επιδόσεις στα μαθήματα ειδικότητας) για την εξαγωγή
  του μέσου όρου του Τομέα Α (Μ.Ο. ΤΟΜΕΑ Α), και στη συνέχεια της Ε.Β.Ε, ως ακολούθως.
  iii)
  = ΜΟ ΝΕΛ ΤΟΜ Α + ΜΟ ΜΑΘ ΤΟΜ Α + ΜΟ ΜΕιδ-α-3 + ΜΟ ΜΕιδ-β-3
  4
  Ε.Β.Ε. Τμήματος = Μ.Ο. ΤΟΜΕΑ Α Χ Συντελεστή Ε.Β.Ε. Τμήματος
  όπου «ΜΟ ΝΕΛ ΤΟΜ Α» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων
  ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Α στο 1ο μάθημα γενικής παιδείας (Νέα Ελληνικά) ,
  «ΜΟ ΜΑΘ ΤΟΜ Α» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων
  ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Α στο 2ο μάθημα γενικής παιδείας (Μαθηματικά),
  «ΜΟ ΜΕιδ-α-3» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων μόνο των υποψηφίων
  ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της Ειδικότητας 3 του Τομέα Α στο 3ο μάθημα (1ο Ειδικότητας),
  «ΜΟ ΜΕιδ-β-3» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων μόνο των υποψηφίων
  ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της Ειδικότητας 3 του Τομέα Α στο 4ο μάθημα (2ο Ειδικότητας) .
  ΜΟ ΝΕΛ
  ΤΟΜ Α
  ΜΟ ΜΑΘ
  ΤΟΜ Α
  ΜΟ ΜΕΙΔ 1
  ΤΟΜ Α
  Μ.Ο. ΤΟΜΕΑ Α
  6
  Τα ΜΕιδ-α-3 και ΜΕιδ-β-3 συνιστούν, συνεπώς, τα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας εκείνης της
  Ειδικότητας, όπου ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων είναι ο μικρότερος σε σύγκριση με τον
  μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα ειδικότητας, που εξετάζονται
  στις λοιπές Ειδικότητες του ίδιου Τομέα σπουδών.
  γ) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι προσβάσιμες από περισσότερους
  από έναν (1) τομείς σπουδών, οι οποίοι περιλαμβάνουν έκαστος από μία (1) ειδικότητα η Ε.Β.Ε.
  διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων
  όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα,
  σύμφωνα με την περ. α΄, των τομέων σπουδών/ειδικοτήτων, στους οποίους εντάσσονται οι
  συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, με την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1
  του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.
  δ) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι προσβάσιμες από περισσότερους
  από έναν (1) τομείς σπουδών, οι οποίοι περιλαμβάνουν έκαστος περισσότερες από μία (1) ειδικότητες
  η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ., από τον μικρότερο μέσο όρο των
  μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα,
  σύμφωνα με την περ. β΄, των Τομέων σπουδών, στους οποίους εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές,
  τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, με την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν.
  4186/2013.
  Παράδειγμα:
  Για τους υποψηφίους ΕΠΑ.Λ., η Ε.Β.Ε. του Τμήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ), το
  οποίο ανήκει στον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και στον Τομέα Υγείας ΠρόνοιαςΕυεξίας, θα διαμορφωθεί ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο των
  μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των δύο
  Τομέων, ως εξής:
  1ο ΒΗΜΑ: Αρχικά υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των
  υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα για τον
  τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ανωτέρω αναλυτική περιγραφή στην
  περ. β΄:
  Α = M.O. M1 + M.O. M2 + M.O. M3 + M.O. M4
  4
  όπου «Μ.Ο.Μ1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων και
  εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στο μάθημα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,
  «Μ.Ο.Μ2» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων και
  εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στο μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  (ΑΛΓΕΒΡΑ),
  «Μ.Ο.Μ3» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στο μάθημα ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΑΣ μόνο των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εκείνης της Ειδικότητας από τις 4 του
  τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, η οποία παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο
  βαθμολογικής επίδοσης στα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας,
  «Μ.Ο.Μ4» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στο μάθημα ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ μόνο των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εκείνης της Ειδικότητας από τις 4
  7
  του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, η οποία παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο
  βαθμολογικής επίδοσης στα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας.
  2ο ΒΗΜΑ: Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των
  υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα για τον
  τομέα Υγείας Πρόνοιας-Ευεξίας, σύμφωνα με την ανωτέρω αναλυτική περιγραφή στην περ. β΄:
  Β = M.O. M1’ + M.O. M2’ + M.O. M3’ + M.O. M4’
  4
  όπου «Μ.Ο.Μ1’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων
  και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του τομέα Υγείας Πρόνοιας-Ευεξίας στο μάθημα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,
  «Μ.Ο.Μ2’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων
  και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του τομέα Υγείας Πρόνοιας-Ευεξίας στο μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ),
  «Μ.Ο.Μ3’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στο μάθημα ΑΝΑΤΟΜΙΑ –
  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ μόνο των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εκείνης της Ειδικότητας από τις 9
  του τομέα Υγείας Πρόνοιας-Ευεξίας, η οποία παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο βαθμολογικής
  επίδοσης στα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας,
  «Μ.Ο.Μ4’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στο μάθημα ΥΓΙΕΙΝΗ μόνο των
  υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εκείνης της Ειδικότητας από τις 9 του Τομέα Υγείας
  Πρόνοιας-Ευεξίας, η οποία παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο βαθμολογικής επίδοσης στα δύο (2)
  μαθήματα ειδικότητας.
  3ο ΒΗΜΑ: Τέλος, επιλέγεται η μικρότερη τιμή εκ των Α και Β, η οποία και θα πολλαπλασιαστεί με τον
  συντελεστή της Ε.Β.Ε. που έχει οριστεί για το Τμήμα ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ). Το
  γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του εν λόγω τμήματος για τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών
  ΕΠΑ.Λ..
  Β. Πρόσβαση σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση όπου απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα.
  Διαδικασία υπολογισμού του Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων για την εξαγωγή
  των Ε.Β.Ε. στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες
  ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες:
  1) Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις
  πρακτικές δοκιμασίες για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή
  πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση:
  i) έναν (1) Τομέα σπουδών ΕΠΑ.Λ. και ένα (1) Επιστημονικό πεδίο (Ε.Π.) ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα
  ή η Ε.Β.Ε. των πρακτικών δοκιμασιών διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. και
  ΓΕ.Λ. από τον μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων του Τομέα σπουδών ΕΠΑ.Λ και
  α) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες
  προϋποθέτει την εξέταση σε ορισμένο ειδικό μάθημα ή ορισμένα ειδικά μαθήματα ή
  πρακτικές δοκιμασίες και οι οποίες είναι προσβάσιμες από:
  8
  του Επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ. στο οικείο ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, με την επιφύλαξη της
  περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.
  Παράδειγμα:
  Για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών του Τμήματος ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  (ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ) θα ληφθούν υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών των
  υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και των
  υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ του 4ου Ε.Π., εφόσον το συγκεκριμένο Τμήμα είναι
  προσβάσιμο μόνο από τον εν λόγω Τομέα σπουδών και Επιστημονικό πεδίο. Στη συνέχεια ο Μ.Ο. των
  βαθμολογικών επιδόσεων στα Αγγλικά θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή του ειδικού μαθήματος
  που έχει οριστεί για το τμήμα Τουριστικών Σπουδών. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του ειδικού
  μαθήματος του εν λόγω τμήματος.
  ii) περισσότερους από έναν (1) Τομείς σπουδών ΕΠΑ.Λ. και Επιστημονικά πεδία ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. ανά ειδικό
  μάθημα ή η Ε.Β.Ε. των πρακτικών δοκιμασιών διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά
  ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. από τον μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων που μπορούν από τον
  τομέα σπουδών ή το επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει, να διεκδικήσουν εισαγωγή στην οικεία
  σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και έχουν εξεταστεί στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή
  τις πρακτικές δοκιμασίες, χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση τον τομέα σπουδών, το
  επιστημονικό πεδίο ή την κατηγορία λυκείου (ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.), από το οποίο προέρχονται, με την
  επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.
  Παράδειγμα:
  Για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος Γραμμικό Σχέδιο του Τμήματος ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ) θα ληφθούν υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις στο μάθημα του
  Γραμμικού Σχεδίου των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του Τομέα ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
  ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και του Τομέα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
  ΤΕΧΝΩΝ, καθώς και οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 2ου
  και του 4ου Ε.Π., από τα οποία είναι προσβάσιμο το εν λόγω τμήμα. Στη συνέχεια ο Μ.Ο. των
  βαθμολογικών επιδόσεων στο Γραμμικό Σχέδιο θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή του ειδικού
  μαθήματος που έχει οριστεί για το τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του
  ειδικού μαθήματος του εν λόγω τμήματος.
  i) έναν (1) Τομέα σπουδών ΕΠΑ.Λ. και ένα (1) Επιστημονικό πεδίο ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος
  επιλογής διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. από τον μικρότερο μέσο
  όρο των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων του Τομέα σπουδών ΕΠΑ.Λ και του Επιστημονικού
  β) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες
  προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ειδικό μάθημα με δυνατότητα επιλογής των
  υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων και οι οποίες είναι προσβάσιμες από:
  9
  πεδίου ΓΕ.Λ. στα ειδικά μαθήματα επιλογής, με την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ
  του ν. 4186/2013.
  Παράδειγμα:
  Για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος της ξένης γλώσσας (Αγγλικών ή Γαλλικών ή
  Γερμανικών ή Ιταλικών) του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, θα ληφθούν υπόψη οι βαθμολογικές
  επιδόσεις στα συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του
  Τομέα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, καθώς και οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ημερησίων
  και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 4ου Ε.Π., από όπου είναι προσβάσιμο το εν λόγω τμήμα. Ακολούθως, για κάθε
  ένα από τα παραπάνω ειδικά μαθήματα, θα υπολογιστεί ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων
  των υποψηφίων. Στη συνέχεια ο μικρότερος από τους Μ.Ο. του προηγούμενου εδαφίου θα
  πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος της ξένης γλώσσας που έχει
  οριστεί για το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος της
  ξένης γλώσσας του εν λόγω τμήματος.
  ii) περισσότερους από έναν (1) Τομείς σπουδών ΕΠΑ.Λ. και Επιστημονικά πεδία ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. του ειδικού
  μαθήματος επιλογής διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. από τον
  μικρότερο μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων στα ειδικά μαθήματα επιλογής των υποψηφίων που
  μπορούν από τον Τομέα σπουδών ή το Επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει, να διεκδικήσουν
  εισαγωγή στην οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και έχουν εξεταστεί στο ειδικό μάθημα
  επιλογής, χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση τον Τομέα σπουδών, το Επιστημονικό πεδίο ή
  την κατηγορία λυκείου (ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.), από το οποίο προέρχονται, με την επιφύλαξη της περ. β΄ της
  παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.
  Παράδειγμα:
  Για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος της ξένης γλώσσας (Αγγλικών ή Γαλλικών ή
  Γερμανικών ή Ιταλικών) του Τμήματος ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  (ΑΘΗΝΑ – ΠΑΝΤΕΙΟ), θα ληφθούν υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις στα συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα
  των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του Τομέα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, καθώς και οι
  βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΓΕ.Λ. του 1ου και του 4ου Ε.Π., από τα
  οποία είναι προσβάσιμο το εν λόγω τμήμα. Ακολούθως, για κάθε ένα από τα παραπάνω ειδικά
  μαθήματα, θα υπολογιστεί ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων. Στη συνέχεια ο
  μικρότερος από τους Μ.Ο. του προηγούμενου εδαφίου θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή της Ε.Β.Ε.
  του ειδικού μαθήματος της ξένης γλώσσας που έχει οριστεί για το Τμήμα ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος της ξένης γλώσσας
  του εν λόγω τμήματος.
  2) Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα
  μαθήματα (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης):
  α) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες
  προϋποθέτει την εξέταση σε ορισμένο ειδικό μάθημα ή ορισμένα ειδικά
  μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες και οι οποίες είναι προσβάσιμες από:
  10
  i) έναν (1) Τομέα σπουδών ΕΠΑ.Λ., η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης
  διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από τον μέσο όρο των μέσων όρων των
  βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του Τομέα σπουδών,
  σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄ της ενότητας Α΄, καθώς και από το μέσο όρο των βαθμολογικών
  επιδόσεων στο/στα ειδικό/α μάθημα/τα ή στις πρακτικές δοκιμασίες, με την επιφύλαξη της περ. β΄ της
  παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.
  Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογικής επίδοσης του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών
  μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις των
  υποψηφίων του Τομέα σπουδών ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο Τμήμα και
  εξετάστηκαν στο οικείο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, με την
  επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.
  Παράδειγμα:
  Για τους υποψηφιίους ΕΠΑ.Λ. η Ε.Β.Ε. του Τμήματος ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ), το οποίο
  είναι προσβάσιμο από τον ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ των ΕΠΑ.Λ., θα διαμορφωθεί ενιαία για
  τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από τον Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα (4)
  πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα [δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας και τα δύο (2) μαθήματα
  ειδικότητας], καθώς και του ειδικού μαθήματος (Ε1) των Αγγλικών, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
  Ε.Β.Ε. Τμήματος = M.O.ΝΕΛ+M.O.MΑΘ+M.O.ΑΟΘ+M.O.ΑΟΔ+Μ.Ο.Ε1 x Συντελεστή Ε.Β.Ε. Τμήματος
  5
  όπου «Μ.Ο.ΝΕΛ» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων και
  εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ στο μάθημα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,
  «Μ.Ο.ΜΑΘ» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων
  και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ στο μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ,
  «Μ.Ο.ΑΟΘ» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στο μάθημα ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
  ΘΕΩΡΙΑΣ μόνο των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εκείνης της Ειδικότητας του ΤΟΜΕΑ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, η οποία παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο στα δύο (2) μαθήματα
  ειδικότητας,
  «Μ.Ο.ΑΟΔ» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στο μάθημα ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ μόνο των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εκείνης της Ειδικότητας του ΤΟΜΕΑ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, η οποία παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο στα δύο (2) μαθήματα
  ειδικότητας,
  «Μ.Ο.Ε1» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
  εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ στο ειδικό μάθημα ΑΓΓΛΙΚΑ.
  ii) περισσότερους από έναν (1) Τομείς σπουδών ΕΠΑ.Λ., η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής
  κατεύθυνσης διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο
  των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα,
  σύμφωνα με τις περ. γ΄ και δ΄ της ενότητας Α΄, καθώς και στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις
  πρακτικές δοκιμασίες των Τομέων σπουδών, στους οποίους εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές,
  11
  τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, με την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν.
  4186/2013.
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση
  λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα
  μαθήματα των υποψηφίων ενός Τομέα σπουδών, ήτοι του Τομέα σπουδών, ο οποίος παρουσιάζει τον
  μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων συνολικά στα πανελλαδικά
  εξεταζόμενα μαθήματα [τα δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας, τα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας και τα
  ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες].
  Παράδειγμα:
  Για τους υποψηφίους ΕΠΑ.Λ., η Ε.Β.Ε. του Τμήματος ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
  το οποίο είναι προσβάσιμο από τον Τομέα ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και τον Τομέα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ των ΕΠΑ.Λ., θα διαμορφωθεί
  ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από τον μικρότερο Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών
  επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των εν λόγω Τομέων ως εξής:
  1ο ΒΗΜΑ: Αρχικά υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των
  υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα
  δύο ειδικά μαθήματα για τον Τομέα ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / Ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
  Α = M.O.ΝΕΛ + M.O.MΑΘ + M.O.ΑΡΧ + M.O.ΟΙΚ + Μ.Ο.ΕΣ + Μ.Ο.ΓρΣ
  6
  όπου «Μ.Ο.ΝΕΛ» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων και
  εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / Ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στο μάθημα ΝΕΑ
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ,
  «Μ.Ο.ΜΑΘ» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων
  και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / Ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στο μάθημα
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ),
  «Μ.Ο.ΑΡΧ» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων
  και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / Ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στο μάθημα
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ,
  «Μ.Ο.ΟΙΚ» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
  εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / Ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στο μάθημα
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,
  «Μ.Ο.ΕΣ» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων και
  εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / Ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στο ειδικό μάθημα
  Ελεύθερο Σχέδιο,
  όπου «Μ.Ο.ΓρΣ» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων και
  εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / Ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στο ειδικό μάθημα
  Γραμμικό Σχέδιο.
  12
  2ο ΒΗΜΑ: Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των
  υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα
  δύο ειδικά μαθήματα για τον Τομέα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ:
  Β = M.O.ΝΕΛ’ + M.O.MΑΘ’ + M.O.ΙΣΤ’ + M.O.ΤΥ’ + Μ.Ο.ΕΣ’ + Μ.Ο.ΓρΣ’
  6
  όπου «Μ.Ο.ΝΕΛ’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων
  και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ στο μάθημα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,
  «Μ.Ο.ΜΑΘ’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων
  και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ στο μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ),
  «Μ.Ο.ΙΣΤ’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στο μάθημα Ιστορία Σύγχρονης
  Τέχνης μόνο των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εκείνης της Ειδικότητας του ΤΟΜΕΑ
  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, η οποία παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο στα δύο (2) μαθήματα
  ειδικότητας,
  «Μ.Ο.ΤΥ’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στο μάθημα Τεχνολογία Υλικών μόνο
  των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εκείνης της Ειδικότητας του ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
  ΤΕΧΝΩΝ, η οποία παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο στα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας,
  «Μ.Ο.ΕΣ’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων και
  εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. στο ειδικό μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο,
  όπου «Μ.Ο.ΓρΣ’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων και
  εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ στο ειδικό μάθημα Γραμμικό Σχέδιο.
  3ο ΒΗΜΑ: Τέλος, επιλέγεται η μικρότερη τιμή εκ των Α (ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ) και Β (ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ), η οποία
  και θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. που έχει οριστεί για το Τμήμα Εσωτερικής
  Αρχιτεκτονικής. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του εν λόγω τμήματος για τους υποψηφίους των
  ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  Ως προς το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι διαφορετικοί οι Μ.Ο.
  των βαθμολογικών επιδόσεων που λαμβάνονται υπόψη για την εξαγωγή α) της Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα
  ή της Ε.Β.Ε. των πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και β) της
  Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης.
  Για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος
  των βαθμολογικών επιδόσεων του συνόλου των υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν από το επιστημονικό
  πεδίο ή τον τομέα που έχουν επιλέξει να διεκδικήσουν εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή
  εισαγωγική κατεύθυνση και εξετάστηκαν στο οικείο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, χωρίς να
  διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση το επιστημονικό πεδίο, τον τομέα ή την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή
  ΕΠΑ.Λ.) από το οποίο προέρχονται.
  Αντιθέτως, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, λαμβάνεται
  υπόψη ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων ανά ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες των
  υποψηφίων ενός Τομέα σπουδών, ήτοι του Τομέα σπουδών, ο οποίος παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο
  όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. συνολικά στα πανελλαδικά
  εξεταζόμενα μαθήματα [τα δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας, τα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας του
  Τομέα σπουδών και το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες).
  13
  i) έναν (1) Τομέα σπουδών ΕΠΑ.Λ., η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης
  διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από τον μέσο όρο των μέσων όρων των
  βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του Τομέα σπουδών,
  σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄ της ενότητας Α΄, καθώς και στο ειδικό μάθημα επιλογής, με την επιφύλαξη
  της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.
  Ως προς το ειδικό μάθημα επιλογής για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής
  κατεύθυνσης λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στα ειδικά
  μαθήματα επιλογής, των υποψηφίων του Τομέα σπουδών, στον οποίο εντάσσεται η οικεία σχολή,
  τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.
  Παράδειγμα:
  Για τους υποψηφίους ΕΠΑ.Λ. η Ε.Β.Ε. του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, το οποίο είναι προσβάσιμο
  από τον Τομέα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, θα διαμορφωθεί ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά
  ΕΠΑ.Λ. από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα πανελλαδικά
  εξεταζόμενα μαθήματα καθώς και στο ειδικό μάθημα επιλογής (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή
  Ιταλικά) του Τομέα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ως εξής:
  1ο ΒΗΜΑ: Αρχικά υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων
  και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του Τομέα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ειδικά
  μαθήματα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά και στη συνέχεια επιλέγεται εξ αυτών η μικρότερη
  τιμή (Μ.Ο.Ε1).
  2ο ΒΗΜΑ: Για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του τμήματος Διοίκησης Τουρισμού για τους υποψηφίους
  ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., εφαρμόζεται ο παρακάτω τύπος:
  Ε.Β.Ε. Τμήματος = M.O.ΝΕΛ + M.O.MΑΘ + M.O.ΑΟΘ + M.O.ΑΟΔ + Μ.Ο.Ε1 x Συντελεστή Ε.Β.Ε. Τμήματος
  5
  όπου «Μ.Ο.ΝΕΛ» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων και
  εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ στο μάθημα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,
  «Μ.Ο.ΜΑΘ» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων
  και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ στο μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ,
  «Μ.Ο.ΑΟΘ» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στο μάθημα ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
  ΘΕΩΡΙΑΣ μόνο των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εκείνης της Ειδικότητας του ΤΟΜΕΑ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, η οποία παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο στα δύο (2) μαθήματα
  ειδικότητας,
  «Μ.Ο.ΑΟΔ» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στο μάθημα ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ μόνο των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εκείνης της Ειδικότητας του ΤΟΜΕΑ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, η οποία παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο στα δύο (2) μαθήματα
  ειδικότητας,
  «Μ.Ο.Ε1» είναι ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
  ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ στα ειδικά μαθήματα:
  Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.
  β) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει
  την εξέταση σε ένα (1) ειδικό μάθημα με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων μεταξύ
  περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων και οι οποίες είναι προσβάσιμες από:
  14
  ii) περισσότερους από έναν (1) Τομείς σπουδών ΕΠΑ.Λ., η Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής
  κατεύθυνσης διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από τον μικρότερο μέσο όρο
  των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα,
  σύμφωνα με τις περ. γ΄ και δ΄ της ενότητας Α΄, καθώς και στο ειδικό μάθημα επιλογής των Τομέων
  σπουδών, στους οποίους εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις,
  με την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση
  λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα
  μαθήματα των υποψηφίων ενός Τομέα σπουδών, ήτοι του Τομέα σπουδών, ο οποίος παρουσιάζει τον
  μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων συνολικά στα πανελλαδικά
  εξεταζόμενα μαθήματα [τα δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας, τα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας και
  ένα ειδικό μάθημα επιλογής].
  Παράδειγμα:
  Για τους υποψηφίους ΕΠΑ.Λ. η Ε.Β.Ε. του Τμήματος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑΠΑΝΤΕΙΟ) το οποίο είναι προσβάσιμο από τον ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και τον ΤΟΜΕΑ
  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ των ΕΠΑ.Λ., θα διαμορφωθεί ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ.
  από τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα πανελλαδικά
  εξεταζόμενα μαθήματα και στο ειδικό μάθημα επιλογής (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά) του
  ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ή του ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ των ΕΠΑ.Λ., ως εξής:
  1ο ΒΗΜΑ: Αρχικά υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ημερησίων
  και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ειδικά
  μαθήματα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά και στη συνέχεια επιλέγεται εξ αυτών η μικρότερη
  τιμή (Μ.Ο.Ε1).
  2ο ΒΗΜΑ: Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των
  υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στο
  ειδικό μάθημα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά) για τον ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  Α = M.O.ΝΕΛ + M.O.MΑΘ + M.O.ΑΟΘ + M.O.ΑΟΔ + Μ.Ο.Ε1
  5
  όπου «Μ.Ο.ΝΕΛ» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων και
  εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ στο μάθημα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,
  «Μ.Ο.ΜΑΘ» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων
  και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ στο μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ,
  «Μ.Ο.ΑΟΘ» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στο μάθημα ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
  ΘΕΩΡΙΑΣ μόνο των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ εκείνης της Ειδικότητας. του ΤΟΜΕΑ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, η οποία παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο στα δύο (2) μαθήματα
  ειδικότητας,
  «Μ.Ο.ΑΟΔ» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στο μάθημα ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ μόνο των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εκείνης της Ειδικότητας του ΤΟΜΕΑ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, η οποία παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο στα δύο (2) μαθήματα
  ειδικότητας,
  15
  «Μ.Ο.Ε1» είναι ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
  ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ στα ειδικά μαθήματα:
  Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.
  3ο ΒΗΜΑ: Κατόπιν υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
  ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ξεχωριστά για κάθε ένα από τα
  ειδικά μαθήματα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά και στη συνέχεια επιλέγεται εξ αυτών η
  μικρότερη τιμή (Μ.Ο.Ε1’).
  4ο ΒΗΜΑ: Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των
  υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στο
  ειδικό μάθημα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά) για τον ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ:
  Β = M.O.ΝΕΛ’ + M.O.MΑΘ’ + M.O.ΙΣΤ’ + M.O.ΤΥ’ + Μ.Ο.Ε1’
  5
  όπου «Μ.Ο.ΝΕΛ’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων
  και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ στο μάθημα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,
  «Μ.Ο.ΜΑΘ’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ημερησίων
  και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ στο μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ),
  «Μ.Ο.ΙΣΤ’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στο μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
  ΤΕΧΝΗΣ μόνο των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σε εκείνη την Ειδικότητα του ΤΟΜΕΑ
  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, η οποία παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο στα δύο (2) μαθήματα
  ειδικότητας,
  «Μ.Ο.ΤΥ’» είναι ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στο μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
  μόνο των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εκείνης της Ειδικότητας του ΤΟΜΕΑ
  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, η οποία παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο στα δύο (2) μαθήματα
  ειδικότητας,
  «Μ.Ο.Ε1’» είναι ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων
  ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ στα ειδικά μαθήματα:
  Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.
  5ο ΒΗΜΑ: Τέλος, επιλέγεται η μικρότερη τιμή εκ των Α (ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) και Β
  (ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ), η οποία και θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή της Ε.Β.Ε.
  που έχει οριστεί για το Τμήμα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ- ΠΑΝΤΕΙΟ). Το γινόμενο
  συνιστά την Ε.Β.Ε. του εν λόγω τμήματος για τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ..
  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  Ως προς το ειδικό μάθημα επιλογής είναι πιθανόν να διαφοροποιείται το ειδικό μάθημα επιλογής (και
  συνεπώς οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων), το οποίο διαμορφώνει την Ε.Β.Ε. του ειδικού
  μαθήματος επιλογής, από το ειδικό μάθημα επιλογής, το οποίο συνδιαμορφώνει την Ε.Β.Ε. της οικείας
  σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης.
  Όπως σημειώθηκε ήδη, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής λαμβάνεται υπόψη ο
  μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων στα ειδικά μαθήματα επιλογής του συνόλου των
  υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν από το επιστημονικό πεδίο ή τον Τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει να
  διεκδικήσουν εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και εξετάστηκαν στα οικεία
  ειδικά μαθήματα επιλογής, χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση το επιστημονικό πεδίο, τον
  Τομέα σπουδών ή την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) από το οποίο προέρχονται.
  16
  Αντιθέτως, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης λαμβάνεται
  υπόψη ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ενός Τομέα σπουδών σε ένα (1)
  από τα ειδικά μαθήματα επιλογής. Ενδέχεται, δε, αυτό να είναι διαφορετικό από το ειδικό μάθημα, το
  οποίο αξιοποιήθηκε για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής της σχολής, τμήματος ή
  εισαγωγικής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των βαθμολογικών
  επιδόσεων στο ειδικό μάθημα επιλογής των υποψηφίων του Τομέα σπουδών, ο οποίος παρουσιάζει τον
  μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων συνολικά στα πανελλαδικά
  εξεταζόμενα μαθήματα [τα δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας, τα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας και
  ένα (1) ειδικό μάθημα επιλογής].
 4. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
  A. Επίτευξη της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης:
  α) Επίτευξη της Ε.Β.Ε. σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες:
  i) δεν προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες ή
  ii) προϋποθέτει την εξέταση σε ορισμένο ειδικό μάθημα ή ορισμένα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές
  δοκιμασίες:
  Για τη διαπίστωση της επίτευξης της Ε.Β.Ε., συγκρίνεται η ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση
  Ε.Β.Ε. με τον μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων του υποψηφίου στα πανελλαδικά εξεταζόμενα
  μαθήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των
  μαθημάτων.
  β) Επίτευξη της Ε.Β.Ε. σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες
  προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ειδικό μάθημα με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων μεταξύ
  περισσοτέρων:
  Για τη διαπίστωση της επίτευξης της Ε.Β.Ε., συγκρίνεται η ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση
  Ε.Β.Ε. με τον μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων του υποψηφίου στα πανελλαδικά εξεταζόμενα
  μαθήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των
  μαθημάτων. Εάν ο υποψήφιος έχει εξεταστεί σε διαφορετικό ειδικό μάθημα επιλογής από εκείνο που
  αξιοποιήθηκε για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης συγκρίνονται
  η Ε.Β.Ε. με τον μέσο όρο της βαθμολογικής επίδοσης του υποψηφίου στα τέσσερα (4) πανελλαδικά
  εξεταζόμενα μαθήματα και το ειδικό μάθημα επιλογής, στο οποίο εξετάστηκε. Σε περίπτωση που ο
  υποψήφιος έχει εξεταστεί κατ’ επιλογήν του σε περισσότερα ειδικά μαθήματα από όσα απαιτείται για
  την εισαγωγή σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, για τη σύγκριση της βαθμολογικής του
  επίδοσης με την Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης λαμβάνεται υπόψη η
  υψηλότερη βαθμολογική του επίδοση στα ειδικά μαθήματα επιλογής, στα οποία εξετάστηκε.
  B. Επίτευξη της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή
  εισαγωγική κατεύθυνση:
  α) Επίτευξη της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για τις σχολές, τμήματα ή
  εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ορισμένο ειδικό μάθημα
  ή ορισμένα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες:
  17
  Για τη διαπίστωση της επίτευξης της Ε.Β.Ε. για κάθε ειδικό μάθημα ή της Ε.Β.Ε. των πρακτικών
  δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. με την βαθμολογική
  επίδοση του υποψηφίου ανά ειδικό μάθημα, καθώς και στις πρακτικές δοκιμασίες, χωρίς να λαμβάνεται
  υπόψη ο συντελεστής βαρύτητας του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών
  δοκιμασιών.
  β) Επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής για τις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές
  κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ειδικό μάθημα με δυνατότητα
  επιλογής των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων:
  Για τη διαπίστωση της επίτευξης της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής ανά σχολή, τμήμα ή
  εισαγωγική κατεύθυνση, συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. με την βαθμολογική επίδοση του υποψηφίου στο ειδικό
  μάθημα επιλογής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής βαρύτητας του ειδικού μαθήματος. Εάν ο
  υποψήφιος έχει εξεταστεί σε διαφορετικό ειδικό μάθημα επιλογής από εκείνο, του οποίου ο μέσος όρος
  βαθμολογικής επίδοσης αξιοποιήθηκε για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής, η
  ανωτέρω Ε.Β.Ε. συγκρίνεται με τη βαθμολογική επίδοση του υποψηφίου στο ειδικό μάθημα επιλογής,
  στο οποίο εξετάστηκε. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εξεταστεί κατ’ επιλογήν του σε περισσότερα
  ειδικά μαθήματα από όσα απαιτείται, για τη σύγκριση της βαθμολογικής του επίδοσης με την Ε.Β.Ε. του
  ειδικού μαθήματος επιλογής, λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογική του επίδοση στα ειδικά
  μαθήματα, στα οποία εξετάστηκε.
  Γ. Προτεραιότητα κατά τον έλεγχο επίτευξης των Ε.Β.Ε. των περ. Α΄ και Β΄:
  Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η
  εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές
  δοκιμασίες, εξετάζεται πρώτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες της
  οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και έπειτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. της σχολής,
  τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης.
 5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Β.Ε.
  Για ευκολία χρησιμοποιούνται οι συντομογραφίες Ε.Β.Ε.=Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, Μ.Ο.= Μέσος Όρος,
  Ε.Μ.= ειδικό μάθημα, Π.Δ.= πρακτικές δοκιμασίες (τα 3 αγωνίσματα για ΤΕΦΑΑ), T.Σ.= Τομέας Σπουδών.
 6. Για τμήμα χωρίς ειδικό μάθημα που είναι προσβάσιμο από Ειδικότητες του ίδιου τομέα σπουδών με
  ίδια μαθήματα ειδικότητας:
  Όταν ένα τμήμα είναι προσβάσιμο από Ειδικότητες του ίδιου τομέα με ίδια μαθήματα ειδικότητας, τότε
  για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. του τμήματος αυτού λαμβάνονται υπόψη: α) οι Μ.Ο. των βαθμολογικών
  επιδόσεων του συνόλου των υποψηφίων του τομέα στα δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας και β) οι
  μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας εκείνης
  της Ειδικότητας του τομέα σπουδών, η οποία παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο των μέσων όρων των
  βαθμολογικών επιδόσεων στα μαθήματά ειδικότητας.
  Αρχικά υπολογίζονται οι Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων του τομέα στα δύο (2)
  μαθήματα γενικής παιδείας. Στη συνέχεια υπολογίζονται, ανά ζεύγος, οι Μ.Ο. των βαθμολογικών
  επιδόσεων των υποψηφίων στα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας, ανά Ειδικότητα, προκειμένου να επιλεγεί
  τελικά η Ειδικότητα με τον χαμηλότερο μέσο όρο των μέσων όρων των μαθημάτων ειδικότητας. Αν πχ ο
  18
  Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και τις Αρχές Οργάνωσης
  και Διοίκησης των υποψηφίων της Ειδικότητας Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης είναι ο
  χαμηλότερος σε σύγκριση με τους άλλους τρεις (3) Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των
  ίδιων μαθημάτων ανά Ειδικότητα, τότε οι Μ.Ο. των επιδόσεων στα μαθήματα ειδικότητας των
  υποψηφίων της Ειδικότητας Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης θα αξιοποιηθούν για τον υπολογισμό
  του Μ.Ο. του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.
  Για παράδειγμα, έστω ότι ο Μ.Ο. των Μ.Ο. των δύο (2) μαθημάτων γενικής παιδείας και των δύο (2)
  μαθημάτων ειδικότητας του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας είναι ο βαθμός 14 και ότι για το Τμήμα
  Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει οριστεί ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. το «0,8».
  Επομένως η Ε.Β.Ε. του τμήματος για τους υποψηφίους του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας θα είναι
  14Χ0,8=11,2.
  Όποιος υποψήφιος ΕΠΑ.Λ. του εν λόγω Τομέα σπουδών συγκεντρώσει στα 4 μαθήματα που έχει
  εξεταστεί Μ.Ο. από 11,2 και πάνω, μπορεί να είναι υποψήφιος για αυτό το τμήμα
 7. Για τμήμα χωρίς ειδικό μάθημα που είναι προσβάσιμο από Ειδικότητες του ίδιου τομέα με
  διαφορετικά μαθήματα ειδικότητας:
  Όταν ένα τμήμα είναι προσβάσιμο από Ειδικότητες του ίδιου τομέα με διαφορετικά μαθήματα
  ειδικότητας, τότε για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. του τμήματος αυτού λαμβάνονται υπόψη: α) οι Μ.Ο. των
  βαθμολογικών επιδόσεων του συνόλου των υποψηφίων του τομέα στα δύο (2) μαθήματα γενικής
  παιδείας και β) οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα δύο (2) μαθήματα
  ειδικότητας εκείνης της Ειδικότητας του τομέα σπουδών, η οποία παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο όρο
  των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα μαθήματά ειδικότητας.
  Για παράδειγμα, ως προς το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, το οποίο είναι προσβάσιμο από
  υποψηφίους του τομέα Μηχανολογίας, για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. λαμβάνονται υπόψη: α) οι μέσοι όροι
  των βαθμολογικών επιδόσεων του συνόλου των υποψηφίων του τομέα Μηχανολογίας στα Νέα Ελληνικά
  και τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), καθώς και β) οι μέσοι όροι των βαθμολογικών επιδόσεων στα δύο (2)
  μαθήματα ειδικότητας των υποψηφίων εκείνης της Ειδικότητας, που παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο
  όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα μαθήματα ειδικότητας σε σύγκριση με τους
  άλλους τέσσερις (4) μέσους όρους κάθε ζεύγους μαθημάτων ειδικότητας στις άλλες τέσσερις (4)
  Ειδικότητες του τομέα Μηχανολογίας. Αν πχ οι επιδόσεις στα μαθήματα Στοιχεία Μηχανών και Μηχανές
  Εσωτερικής Καύσης II των υποψηφίων της Ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων δώσουν τον χαμηλότερο μέσο
  όρο, οι μέσοι όροι σε αυτά τα μαθήματα θα ληφθούν υπόψη για την εξαγωγή του μέσου όρου όλου του
  τομέα Μηχανολογίας.
  Ακολούθως ο Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα
  μαθήματα πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή της Ε.Β.Ε.. Το γινόμενο συνιστά την Ε.Β.Ε. του τμήματος
  Μηχανολόγων Μηχανικών. Επομένως, αν ο Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογιών των τεσσάρων
  πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων είναι 11 και ο συντελεστής της ΕΒΕ του τμήματος
  Μηχανολόγων Μηχανικών είναι 1 τότε η Ε.Β.Ε. του τμήματος είναι 11.
 8. Για τμήμα, χωρίς ειδικό μάθημα, που είναι προσβάσιμο από περισσότερους τομείς:
  Αν το τμήμα αυτό εντάσσεται σε περισσότερους Τομείς Σπουδών, τότε για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. του
  τμήματος αυτού λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των
  19
  Τομέων Σπουδών, στους οποίους εντάσσεται το συγκεκριμένο τμήμα, κάτι που είναι ευνοϊκό για τους
  υποψηφίους.
  Συγκεκριμένα, αν ένα τμήμα ανήκει σε 2 Τομείς σπουδών και ο Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογιών για
  κάθε έναν είναι: Πρώτος Τομέας Σπουδών: 8, Δεύτερος Τομέας Σπουδών: 9,5 , για τον υπολογισμό της
  Ε.Β.Ε. του συγκεκριμένου τμήματος λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο. των Μ.Ο. του Πρώτου Τομέα Σπουδών και
  αυτός στη συνέχεια θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. του τμήματος.
  Για παράδειγμα, προκειμένου για το τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ, το οποίο είναι προσβάσιμο από τον
  Τομέα Μηχανολογίας και τον Τομέα Ηλεκτρονικής, αν ο Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων
  του Τομέα Μηχανολογίας είναι 13,5 και ο Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων του Τομέα
  Ηλεκτρονικής είναι 15, τότε στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. του συγκεκριμένου
  τμήματος λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων του Τομέα Μηχανολογίας
  –που είναι και ο μικρότερος- και αυτός στη συνέχεια θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή της Ε.Β.Ε.
  του τμήματος.
 9. Για τμήμα, η εισαγωγή στο οποίο απαιτεί την εξέταση σε 1 Ειδικό Μάθημα:
  Θα υπολογιστεί πρώτα η Ε.Β.Ε. του Ε.Μ. και μετά η Ε.Β.Ε. του τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη 5
  μαθήματα, δηλαδή τα 4 μαθήματα του Τομέα Σπουδών καθώς και το 1 Ε.Μ..
  Έστω ότι ο Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στο Ε.Μ. είναι ο βαθμός 12 και έχει
  οριστεί συντελεστής Ε.Β.Ε. του Ε.Μ. το 1. Άρα η Ε.Β.Ε. του Ε.Μ. είναι 12Χ1=12. Για να είναι κάποιος
  υποψήφιος για το συγκεκριμένο τμήμα θα πρέπει να έχει βαθμό στο Ε.Μ. από 12 και πάνω.
  ΠΡΟΣΟΧΗ εκτός από την επίτευξη της Ε.Β.Ε. του Ε.Μ. απαιτείται παράλληλα και η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του
  τμήματος, όπως περιγράφεται στο παράδειγμα 1. Όμως για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. του τμήματος θα
  υπολογιστούν 5 βαθμοί, δηλαδή οι βαθμοί στα τέσσερα (4) μαθήματα του Τομέα Σπουδών και ο βαθμός
  στο συγκεκριμένο Ε.Μ. που απαιτείται για αυτό το τμήμα.
  Για παράδειγμα, για τμήμα όπου απαιτείται η εξέταση στο Ε.Μ. των Αγγλικών θα πρέπει ο υποψήφιος
  πρώτα να επιτύχει την Ε.Β.Ε. στα Αγγλικά και έπειτα την Ε.Β.Ε. του τμήματος.
  Έστω ότι ο συντελεστής του Ε.Μ. είναι το 1,20, αν ο Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων των
  υποψηφίων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) είναι 14, τότε η Ε.Β.Ε. του Ε.Μ. είναι 16,8 (14 x 1,20), και όποιος έχει
  βαθμό στο Ε.Μ. από 16,8 και πάνω, μπορεί να είναι υποψήφιος για αυτό το τμήμα.
  Αν για αυτό το τμήμα ο υποψήφιος μπορούσε να επιλέξει 1 Ε.Μ. από περισσότερα Ε.Μ., τότε για τον
  υπολογισμός της Ε.Β.Ε. του Ε.Μ. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος Μ.Ο. των βαθμών σε όλα τα
  εξετασθέντα για το τμήμα Ε.Μ., κάτι που είναι ευνοϊκό για τους υποψηφίους.
  Συγκεκριμένα, αν το τμήμα απαιτεί την επιλογή ενός (1) ειδικού μαθήματος από τα τέσσερα (4) ειδικά
  μαθήματα (Αγγλικά , Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) τότε για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. του Ε.Μ.,
  λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος Μ.Ο. των βαθμολογιών στα τέσσερα αυτά Ε.Μ..
 10. Για τμήμα, η εισαγωγή στο οποίο απαιτεί την εξέταση σε 2 Ειδικά Μαθήματα (ΕΜα και ΕΜβ):
  Αρχικά θα υπολογιστεί η Ε.Β.Ε. για το κάθε Ε.Μ. χωριστά. Στη συνέχεια θα υπολογιστεί η Ε.Β.Ε. του
  τμήματος, συνυπολογίζοντας 6 μαθήματα δηλαδή τα 4 Μαθήματα του Τ.Σ. καθώς και τα 2 Ε.Μ..
  α) Έστω ότι ο Μ.Ο. όλων των υποψηφίων στο ΕΜα είναι ο βαθμός 12 και έχει οριστεί ως συντελεστής
  Ε.Β.Ε. του ΕΜα το «1». Άρα η Ε.Β.Ε. του ΕΜα είναι 12Χ1=12. Όποιος έχει βαθμό στο ΕΜα από 12 και
  πάνω, μπορεί να είναι υποψήφιος για αυτό το τμήμα.
  β) Έστω ότι ο Μ.Ο. όλων των υποψηφίων στο ΕΜβ είναι ο βαθμός 11 και έχει οριστεί συντελεστής Ε.Β.Ε.
  του ΕΜβ το «0,9» . Άρα η ΕΒΕ του ΕΜβ είναι 11Χ0,9=9,9.
  20
  Επομένως, στην περίπτωση που απαιτούνται 2ΕΜ (ΕΜα και ΕΜβ) ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει
  επιτύχει την Ε.Β.Ε. και των δύο Ε.Μ., δηλαδή, για να είναι κάποιος υποψήφιος στο συγκεκριμένο τμήμα
  θα πρέπει να έχει βαθμό στο ΕΜα από 11 και πάνω και επίσης στο ΕΜβ από 9,9 και πάνω.
  ΠΡΟΣΟΧΗ εκτός από την επίτευξη της Ε.Β.Ε. των Ε.Μ. απαιτείται παράλληλα και η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του
  τμήματος, όπως περιγράφεται στο παράδειγμα 1. Όμως για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. του τμήματος θα
  συνυπολογιστούν 6 βαθμοί, δηλαδή οι βαθμοί στα 4 μαθήματα του Τομέα Σπουδών και οι βαθμοί στα 2
  συγκεκριμένα Ε.Μ. που απαιτούνται για αυτό το τμήμα.
 11. Για τα ΤΕΦΑΑ, η εισαγωγή στα οποία απαιτεί την εξέταση σε Πρακτικές Δοκιμασίες:
  Αρχικά θα υπολογιστεί η Ε.Β.Ε. των Π.Δ. και μετά η Ε.Β.Ε. του τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τους
  βαθμούς των 4 μαθημάτων του Τομέα σπουδών. καθώς και τον βαθμό των Π.Δ..
  Έστω ότι ο Μ.Ο. όλων των υποψηφίων στις Π.Δ. είναι ο βαθμός 9 και έχει οριστεί ως συντελεστής Ε.Β.Ε.
  των Π.Δ. το « 0,9», άρα η Ε.Β.Ε. των Π.Δ. είναι 9Χ0,9= 8,1. Όποιος έχει βαθμό στις Π.Δ. από 8,1 και πάνω,
  μπορεί να είναι υποψήφιος για αυτό το τμήμα. Διευκρινίζεται ότι ο βαθμός των Π.Δ. υπολογίζεται από
  τον Μ.Ο. των επιδόσεων στα 3 αγωνίσματα.
  Προσοχή εκτός από την επίτευξη της Ε.Β.Ε. των Π.Δ. απαιτείται παράλληλα και η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του
  τμήματος, όπως περιγράφεται στο παράδειγμα 1. Όμως για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. του τμήματος θα
  υπολογιστούν 5 βαθμοί, δηλαδή οι βαθμοί στα 4 μαθήματα του Τομέα σπουδών και ο βαθμός στις Π.Δ..
  ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  α) Υπολογισμός των μορίων εισαγωγής των υποψηφίων που εξετάζονται μόνο στα τέσσερα (4)
  πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του Τομέα σπουδών τους:
  Ο συνολικός αριθμός των μορίων των υποψηφίων προκύπτει από τη βαθμολογική τους επίδοση στα
  τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και τους οικείους συντελεστές βαρύτητας κάθε
  μαθήματος ανά Τομέα Σπουδών.
  β) Υπολογισμός των μορίων εισαγωγής των υποψηφίων που εξετάζονται στα τέσσερα (4)
  πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του Τομέα σπουδών τους και σε ειδικό μάθημα ή ειδικά
  μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142):
  Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων των υποψηφίων προστίθεται στον αριθμό των
  μορίων που προκύπτουν από τη βαθμολογική επίδοση στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα
  μαθήματα και τους οικείους συντελεστές βαρύτητας ο αριθμός μορίων που προκύπτει από το γινόμενο
  του βαθμού του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών με τον
  αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.
  21
  IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
 12. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1ης ΦΑΣΗΣ.
  Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου (Μ.Δ.) 1ης Φάσης από τους υποψηφίους των ημερήσιων
  και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, γίνεται μετά από την ολοκλήρωση
  των πανελλαδικών εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα
  πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας, τα ειδικά μαθήματα και τις
  πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων. Ειδικά και μόνο
  για το σχολικό έτος 2020-2021 η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης μπορεί να
  εκκινήσει πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων.
  Στο μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης οι υποψήφιοι δηλώνουν καθορισμένο αριθμό σχολών,
  τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από τον Τομέα σπουδών στον οποίο έχουν πρόσβαση
  σύμφωνα με την Ειδικότητά τους και από την Κοινή Ομάδα. Ο αριθμός των δηλώσεων δεν μπορεί να
  υπερβαίνει το 20% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου
  Τομέα σπουδών και της Κοινής Ομάδας. Ειδικά και μόνο για το σχολικό έτος 2020-2021 δεν υφίσταται
  περιορισμός στον αριθμό των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων που μπορούν να
  δηλωθούν.
  Προϋπόθεση δήλωσης στο Μ.Δ. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων είναι οι
  υποψήφιοι να έχουν επιτύχει την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή
  πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια
  περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης
 13. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2ης ΦΑΣΗΣ
  Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις
  δηλωθείσες επιλογές τους στο μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης μπορούν να συμπληρώσουν εκ
  νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης). Στο μηχανογραφικό
  δελτίο δεύτερης φάσης είναι δυνατόν να δηλωθούν, χωρίς περιορισμό επιλογών, σχολές, τμήματα ή
  εισαγωγικές κατευθύνσεις του Τομέα σπουδών και της Κοινής Ομάδας, στα οποία έχουν πρόσβαση οι
  υποψήφιοι, εφόσον επιτυγχάνουν την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών
  μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν
  συντρέχει τέτοια περίπτωση και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης. Στη
  διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών
  κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου
  πρώτης φάσης. Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης δύνανται να
  συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο. Απαγορεύεται η
  εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο
  Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
  Η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης εκκινεί από το σχολικό έτος 2021-2022.
  22
 14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ.
  Το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται από τους τελειόφοιτους και τους υποψηφίους που
  συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του εκάστοτε σχολικού έτους κατά την περίοδο υποβολής του
  μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης. Το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται από
  τελειόφοιτους και υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν
  θέση καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ.. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται
  συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων Ι.Ε.Κ., ο οποίος προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού
  Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου
  Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εκάστου
  σχολικού έτους δύνανται να υποβάλουν τόσο το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης όσο και το
  παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο. Εξαιρούνται οι τελειόφοιτοι ή υποψηφίοι, κατά περίπτωση, των
  ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι θα επιδιώξουν την εισαγωγή τους σε αντίστοιχη ειδικότητα Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ.
  18 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).
  Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος άρσης της ισοβαθμίας,
  καθώς και ο χρόνος, τόπος και τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας υποβολής του
  παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..
  Οι τελειόφοιτοι και υποψήφιοι, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις
  καταρτιζομένων σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., οι οποίες διατίθενται προς κάλυψη με τη διαδικασία υποβολής
  παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη θέσης
  καταρτιζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α΄254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των
  Ι.Ε.Κ..
  Οι θέσεις καταρτιζομένων που διατίθενται προς κάλυψη με την υποβολή του παράλληλου
  μηχανογραφικού δελτίου και παραμένουν κενές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, διατίθενται
  προς κάλυψη σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..
  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
  ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

ΠΗΓΗ: www.stadiodromia.gr