Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι αιτήσεις για χορήγηση  κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις  διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015  (ΦΕΚ 76 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  και της με  αριθμό  181797/Ζ1/20‐11‐2019  (Β΄  4272)  υπουργικής  απόφασης,  υποβάλλονται  από  την Τετάρτη  27 Νοεμβρίου  2019 έως και την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ΄εξαίρεση μετεγγραφές) ή μέσω του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην ανωτέρω εφαρμογή είναι διαθέσιμες οι οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία  υποβολής  της  ηλεκτρονικής  αίτησης,  καθώς  και  της  εν  συνεχεία  ηλεκτρονικής  υποβολής  των  σχετικών  δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις.   Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  αδυναμίας  ηλεκτρονικής  υποβολής  των  δικαιολογητικών,  παρέχεται  η  δυνατότητα αποστολής τους μαζί με την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση (με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία  ταχυμεταφοράς) προς το: Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ‐ Α. Παπανδρέου  37,  Τ.Κ.  15180,  Μαρούσι,  Αττική,  με  την  ένδειξη:  Δικαιολογητικά  για  αίτηση  κατ΄  εξαίρεση  μετεγγραφής  ακαδημαϊκού  έτους  2019  –  2020, εντός  της  παραπάνω  οριζόμενης  προθεσμίας  υποβολής  των  ηλεκτρονικών  αιτήσεων.    Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια για χορήγηση μετεγγραφής που ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.  4332/2015 δεν συνιστούν λόγο για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής.  Ενημερώνουμε  ότι  η  ηλεκτρονική  εφαρμογή  για  την  υποβολή  των  αιτήσεων  για  χορήγηση  κατ΄  εξαίρεση  μετεγγραφής  θα  ανοίγει  περιοδικά  κατά  τη  διάρκεια  του  ακαδημαϊκού  έτους,  σε  ημερομηνίες  που  θα  ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με σχετικό Δελτίο Τύπου. 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας